1

مراحل مدیریت فرایند ها برای کسب و کار

News Discuss 
1.طراحی فرایند (Process Design) در این مرحله فرایندها‌ی موجود در سازمان طراحی و مدل‌سازی می‌شوند در واقع در این مرحله فرایندها تبدیل به مستندات می‌شوند. این کار باعث می‌شوند مدیران و سایر افراد سازمان فرایندهای موجود را درک کرده و نسبت به تغییرات مناسب اقدام کنند. برای این کار باید http://businessprocess.loxblog.com/post/2/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.htm

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story