1

دارو

News Discuss 
مکانیسم عمل ترانیل سیپرومین : ترانیل سیپرومین (Tranylcypromine) ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ دارد و وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ دارو ﻳﻚ ﻣﻬﺎر ﻛﺘﺘﺪه‌ی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ MAOa اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی MAOb را ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺎر ﻣـﻲﻛﻨـﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﺎزﺟﺬب ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻛﺎﺗﻪ ﻛـﻮﻻﻣﻴﻦ را ﻣﻬـﺎر ﻣـﻲﻛﻨـﺪ. http://life999.blog.ir/1398/11/08/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story