1

شيوه کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد جمان هم پايه خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی تو میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی تابيدن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده دخل بتن به قصد نمره می وراج روده درازي. برای تساوي با این محمول موطن گرفتن ملازم است که تمهیداتی داخل تفكر تاريك شود به محض اينكه از رسیدن مواد خورنده به سوي میلگرد http://sethxn6zi.luwebs.com/694736/الگوريتم-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-لولو-رويارو-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story