1

بهسازی و مقاوم سازی ساختمان Things To Know Before You Buy

News Discuss 
در برخی از پروژه ها، ستون ها در مکان پروژه آماده و برخی از آن ها در کارگاه ساخته می شوند. البته این موضوع بیشتر به نظر کارفرما و مکان پروژه بستگی دارد. آبگرمکن باید توسط تسمه به دو طرف دیوار متصل باشد تا در صورت وقوع زلزله سقوط نکند. https://bookmarkrange.com/story11486039/top-guidelines-of-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story