1

کتاب طلسم قديمي آنها سپس چیزی در مورد خود می گویند، برای چیزی خدا را شکر می

News Discuss 
کتاب طلسم قديمي آنها سپس چیزی در مورد خود می گویند، برای چیزی خدا را شکر می کنند یا همه چیز را می خواهند. نه اینکه چنین چیزی اشتباه باشد، اما عبادت نیست.در برخی از جماعات کلیسایی، ستایش و عبادت در جلسه یکشنبه جایگاه جداگانه ای داده شده است. این https://www.reddit.com/user/iranaparat/comments/vka4d3/کتاب_طلسم_قديمي_دربردارنده_بهترین_متون_عبادت/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story