1

تا به حال در مورد بیش از حد قیمت سرویس 24 نفره قاشق چنگال چیزی شنیده اید؟ درست در مورد آن...

News Discuss 
بعضی از آنها به صورت فله و برخی دیگر در بستهبندیهای بسیار شکیل و مجلسی بهفروش میرسند. همانطور که میدانیم سرویسهای قاشق و چنگال به صورت ستهای ۶، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ نفره بهفروش میرسند. حک ارقام ۱۸ـ۱۰ نشان میدهد ۱۰ درصد نیکل و ۱۸ درصد کروم در ساخت https://socialstrategie.com/story13428765/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7-10-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%82-%DA%86%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84-24-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story